Πληροφορίες για το "Αθηνά"

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 10:46 |

Το  Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας,των Επικοινωνιών και της Γνώσης -  "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας ειδικευμένο σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α’128), του άρθρου 9 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α’33) και του άρθρου 15 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ Α’105). Είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Σκοπός του ΕΚ "Αθηνά" είναι:

Η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της γνώσης, στο βιομηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών

Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της γνώσης, της επικοινωνίας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής, με σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων προϊόντων και υπηρεσιών

Η δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους ίδιους τομείς και στις εφαρμογές τους

Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς αρμοδιότητάς του

Η διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων που ανήκουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του ΥΠ.ΑΝ.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και στόχων το ΕΚ "Αθηνά" :

Αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και συνεργάζεται με επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων.

Προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημοσίου και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των ΤΠΕ και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες ΤΠΕ και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών.

Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με ΤΠΕ με δημιουργία υποδομών, υλικού, λογισμικού και περιεχομένου πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή κλπ.

Ειδικεύει και καταρτίζει επιστήμονες και τεχνικούς στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.

Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, στις προαναφερθείσες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.

Συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή και τύπο ή συμμετέχει με αυτά σε ενώσεις, κοινοπραξίες κλπ. και δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών (τεχνοβλαστών) που θα έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

Η κεντρική διοίκηση του ΕΚ "Αθηνά" ασκείται από την Γενική Διεύθυνση, με Γενικό Διευθυντή τον κ.Γ.Καραγιάννη, καθηγητή ΕΜΠ

Στο ΕΚ «Αθηνά» εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα :

Ι.Ε.Λ. (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου) με διευθυντή τον κ. Β. Μέρτζιο, καθηγητή ΔΠΘ

Ι.Π.Ε.Τ. (Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας) με διευθυντή τον κ. Χ. Χαμζά, καθηγητή ΔΠΘ

ΙΝ.ΒΙ.Σ. (Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων) με διευθυντή τον κ. Δ. Σερπάνο, καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

Ι.Δ.Ε.Τ. (Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών) με εκτελούντα χρέη διευθυντή τον κ.Π.Τσανάκα, καθηγητή ΕΜΠ

Ι.Π.ΣΥ.Π. (Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης) με διευθυντή τον κ. Τ. Σελλή, καθηγητή ΕΜΠ

Στο Κέντρο έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στην Γενική Διεύθυνση τρεις μονάδες:

Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β. Μακιό, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟΔΙΑΠ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Σαρρή, καθηγητή ΔΠΘ

Μονάδα Ανάλυσης και Μοντελοποίησης της Πληροφορίας (Μ.Α.Μ.Π.), με υπεύθυνο τον κ.Π.Μαραγκό, καθηγητή ΕΜΠ

Διαβάστηκε 3502 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 11:00

Share it

Επικοινωνία

Artemidos 6 & Epidavrou,
151 25 Maroussi,
GREECE

Αναζήτηση