Ίδρυμα Μπότση

Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2017 14:12 |

Το ‘Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση’ ιδρύθηκε το 1981 για τον εξής σκοπό:

Την προαγωγή τής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται ως εξής:
 
α) Διά της ιδρύσεως εν Αθήναις Κέντρου Δημοσιογραφικών Σπουδών
 
β) Διά της χορηγήσεως υποτροφιών εις νέους ηλικίας μέχρι και τριάκοντα πέντε (35) ετών, "Έλληνας την Ιθαγένεια, διακρινόμενους εις την άσκηση τής δημοσιογραφίας ή εις τα σπουδάς των εις Κέντρα Δημοσιογραφικών Σπουδών ή Δημοσιογραφικές Σχολές. Οι υποτροφίες χορηγούνται διά σπουδές εις την αλλοδαπή εις Κέντρα Δημοσιογραφικών Σπουδών, Δημοσιογραφικά Συγκροτήματα Εφημερίδων ή Δημοσιογραφικές Σχολές ή εις την ημεδαπή εις τοιαύτα Κέντρα ή Σχολές τού Δημοσίου, ή ιδρυμένα, ως ανωτέρω εν εδαφίω Α αναφέρεται. Ό αριθμός τών υποτροφιών, ουχί ανώτερος των πέντε (5) κατ' έτος, το ύφος των υποτροφιών και λοιπών παροχών και ή έναρξης αυτών, το είδος, ή διάρκεια και ή χώρα των σπουδών και εν γένει παν θέμα, άφορων εις τάς υποτροφίας, ανήκουν εις την ελευθέραν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, μή ύποκειμένην εις Διοικητικήν τινά ή έτέραν διατύπωσιν ή έγκρισιν, τηρουμένων πάντως τών διατυπιόσεων: α) Ποοκηρύξεως των υποτροφιών, καθοριζούσης τας σχετικάς λεπτομερείας και τα υποβλητέα δικαιολογητικά, β) Δημοσιεύσεως της προκηρύξεως εις τρείς (3) τουλαχιστον ημερησίας πολιτικάς Εφημερίδας, εκδιδομένας εις Θεσσαλονίκην, γ) Έλέγχου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και δ) της επιλογής των υποτρόφων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω τών περί υποτροφιών διατάξεων του Α.Ν. 2039/1939 ή συναφών προς αυτόν νόμων και εις εκτέλεσιν αυτών εκδοθέντων ή έκδοθησομένων κανονιστικών διαταγμάτων ή 'Υπουργικών αποφάσεων. Οι υπότροφοι θά αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν. όπως, μετά το πέρας των σπουδών των παράσχουν τάς υπηρεσίας των εν Ελλάδι, έπι χρονικόν διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, εις εργασίας ανάλογους προς τάς γνώσεις, προσόντα και επιδόσεις των.
 
γ) Διά τής απονομής, καθ' έκαστον έτος, μέχρι δέκα (10) χρηματικών βραβείων, α) εις "Ελληνας τήν Ιθαγένειαν, δημιουργούς τών καλυτέρων κατά τό έτος δημοσιογραφικών επιτυχιών, εργαζομένους εις οιανδήποτε έφημεριδα. περιοδικό ή είς τήν Ραδιοφωνίαν ή Τηλεόρασιν και β) είς βραβευομένους υπό της Ακαδημίας Αθηνών ή υπό Ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δια μελέτα; αφορώσας εις τήν δημοσιογραφίαν και τον τύπον εν γένει. Οι οροί της απονομής των χρηματικών βραβείων και το ΰψος αυτών και ή επιλογή των βραβευομένων ανήκουν εις τήν έλευθέραν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου του 'Ιδρύματος.
 
Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο των σκοπών βρίσκονται στο www.idrbotsi.gr.
Διαβάστηκε 139790 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 04:54

Share it

Επικοινωνία

Artemidos 6 & Epidavrou,
GR-151 25 Maroussi,
GREECE

Αναζήτηση