National Technical University of Athens

Μαρτίου 03, 2017
Κατηγορία Φορείς

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το πιο παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836. Είναι στενά συνδεδεμένο με την πάλη της Ελλάδας για ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο.

Tο 1873 εγκαταστάθηκε σε συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας, στα μισοτελειωμένα, ακόμη, κτίρια της οδού Πατησίων και ονομάστηκε «Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο», συντετμημένα EMΠ προς τιμή των μεγάλων ευεργετών Γ. Aβέρωφ, N. Στουρνάρη, E. Tοσίτσα, των οποίων η γενέτειρα, το Mέτσοβο, μια μικρή ιστορική πόλη στη βορειοδυτική Eλλάδα, υπήρξε η κοιτίδα πολλών μεγάλων εθνικών ευεργετών.
Kυρίαρχη στρατηγική επιλογή του EMΠ είναι όχι μόνο να κρατήσει με κάθε θυσία τη θέση του, ως διακεκριμένου και στο διεθνή χώρο, από κάθε άποψη, έγκριτου πανεπιστημιακού ιδρύματος της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και να ενισχύει συνεχώς τη θέση αυτή τόσο ως προς την αποστολή του όσο και ως προς όλες τις θεμελιώδεις λειτουργίες του.

Tιμώντας αυτή τη διακεκριμένη θέση του και σε εκπλήρωση της εθνικής αποστολής του, το EMΠ:

• Αναβαθμίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική προσφορά του στον ελληνικό και τον περιβάλλοντα ευρασιατικό (και όχι μόνο) χώρο
• Στηρίζει την αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας με νέες επιστημονικές δράσεις
• Ενισχύει στην πράξη την ελληνική παρουσία στο διεθνές παραγωγικό γίγνεσθαι.

Ίδρυμα Μπότση

Μαρτίου 03, 2017
Κατηγορία Φορείς

Το "Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση" ιδρύθηκε (1981) για τον εξής σκοπο:

Την προαγωγή τής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα

 
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται ως εξής:
 
α) Δια της ιδρύσεως εν Αθήναις Κέντρου Δημοσιογραφικών Σπουδών
 
β) Δια της χορηγήσεως υποτροφιών εις νέους ηλικίας μέχρι και τριάκοντα πέντε (35) ετών, "Έλληνας την Ιθαγένεια, διακρινόμενους εις την άσκηση τής δημοσιογραφίας ή εις τα σπουδάς των εις Κέντρα Δημοσιογραφικών Σπουδών ή Δημοσιογραφικές Σχολές. Οι υποτροφίες χορηγούνται διά σπουδές εις την αλλοδαπή εις Κέντρα Δημοσιογραφικών Σπουδών, Δημοσιογραφικά Συγκροτήματα Εφημερίδων ή Δημοσιογραφικές Σχολές ή εις την ημεδαπή εις τοιαύτα Κέντρα ή Σχολές τού Δημοσίου, ή ιδρυμένα, ως ανωτέρω εν εδαφίω Α αναφέρεται. Ό αριθμός τών υποτροφιών, ουχί ανώτερος των πέντε (5) κατ' έτος, το ύφος των υποτροφιών και λοιπών παροχών και ή έναρξης αυτών, το είδος, ή διάρκεια και ή χώρα των σπουδών και εν γένει παν θέμα, άφορων εις τάς υποτροφίας, ανήκουν εις την ελευθέραν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, μή ύποκειμένην εις Διοικητικήν τινά ή έτέραν διατύπωσιν ή έγκρισιν, τηρουμένων πάντως τών διατυπιόσεων: α) Ποοκηρύξεως των υποτροφιών, καθοριζούσης τας σχετικάς λεπτομερείας και τα υποβλητέα δικαιολογητικά, β) Δημοσιεύσεως της προκηρύξεως εις τρείς (3) τουλαχιστον ημερησίας πολιτικάς Εφημερίδας, εκδιδομένας εις Θεσσαλονίκην, γ) Έλέγχου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και δ) της επιλογής των υποτρόφων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω τών περί υποτροφιών διατάξεων του Α.Ν. 2039/1939 ή συναφών προς αυτόν νόμων και εις εκτέλεσιν αυτών εκδοθέντων ή έκδοθησομένων κανονιστικών διαταγμάτων ή 'Υπουργικών αποφάσεων. Οι υπότροφοι θά αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν. όπως, μετά το πέρας των σπουδών των παράσχουν τάς υπηρεσίας των εν Ελλάδι, έπι χρονικόν διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, εις εργασίας ανάλογους προς τάς γνώσεις, προσόντα και επιδόσεις των.
 
γ) Διά τής απονομής, καθ' έκαστον έτος, μέχρι δέκα (10) χρηματικών βραβείων, α) εις "Ελληνας τήν Ιθαγένειαν, δημιουργούς τών καλυτέρων κατά τό έτος δημοσιογραφικών επιτυχιών, εργαζομένους εις οιανδήποτε έφημεριδα. περιοδικό ή είς τήν Ραδιοφωνίαν ή Τηλεόρασιν και β) είς βραβευομένους υπό της Ακαδημίας Αθηνών ή υπό Ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δια μελέτα; αφορώσας εις τήν δημοσιογραφίαν και τον τύπον εν γένει. Οι οροί της απονομής των χρηματικών βραβείων και το ΰψος αυτών και ή επιλογή των βραβευομένων ανήκουν εις τήν έλευθέραν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου του 'Ιδρύματος.
 
(Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο των σκοπών, παρακαλώ επισκευθείτε www.idrbotsi.gr )
Σελίδα 1 από 3

Επικοινωνία

Artemidos 6 & Epidavrou,
151 25 Maroussi,
GREECE

Αναζήτηση